ประกันภัยรถภาคสมัครใจ ประกันภัยรถยนต์มีกี่ประเภท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+

Last updated: 29 พ.ค. 2563  |  2104 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยรถภาคสมัครใจ ประกันภัยรถยนต์มีกี่ประเภท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+

ประกันภัยรถภาคสมัครใจ ประกันภัยรถยนต์มีกี่ประเภท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+ คือ การประกันภัยรถยนต์ ที่กฎหมายไม่ได้มีการบังคับให้มีการทำประกันภัย โดยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้เอาประกันภัย เพื่อลด หรือบริหารความความเสี่ยง ของตน

 

กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครอง โดยแบ่งตามประเภทของกรมธรรม์

1. กรมธรรม์ประกันภัย ประกันรถยนต์ประเภท 1 หรือ ป.1 

2. กรมธรรม์ประกันภัย ประกันรถยนต์ประเภท 2 หรือ ป.2 

3. กรมธรรม์ประกันภัย ประกันรถยนต์ประเภท 3 หรือ ป.3 

4. กรมธรรม์ประกันภัย ประกันรถยนต์ประเภท 4 หรือ ป.4 

5. กรมธรรม์ประกันภัย ประกันรถยนต์ประเภท 5 หรือ ป.5 

5.1 ประเภท 5 (กรมธรรม์ประกันภัย ประกันรถยนต์ประเภท 2+ หรือ ป.2+ )

5.2 ประเภท 5 (กรมธรรม์ประกันภัย ประกันรถยนต์ประเภท 3+ หรือ ป.3+ )

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กรมธรรม์ประกันภัย ประกันรถยนต์ประเภท 1 หรือ ป.1 ให้ความคุ้มครองพื้นฐาน ดังนี้

1.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัยของบุคคลภายนอก
1.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก
1.3 ความรับผิดต่อความสูญหาย และไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
1.4 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

 

2. กรมธรรม์ประกันภัย ประกันรถยนต์ประเภท 2 หรือ ป.2 ให้ความคุ้มครองพื้นฐาน ดังนี้

2.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
2.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก
2.3 ความรับผิดต่อความสูญหาย และไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย


3. กรมธรรม์ประกันภัย ประกันรถยนต์ประเภท 3 หรือ ป.3 ให้ความคุ้มครองพื้นฐาน ดังนี้

3.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
3.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 

4. กรมธรรม์ประกันภัย ประกันรถยนต์ประเภท 4 หรือ ป.4 ให้ความคุ้มครองพื้นฐาน ดังนี้

4.1 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

 

5. กรมธรรม์ประกันภัย ประกันรถยนต์ประเภท 5 หรือ ป.5 ให้ความคุ้มครองพื้นฐาน ดังนี้
5.1 ประเภท 5 (กรมธรรม์ประกันภัย ประกันรถยนต์ประเภท 2+ หรือ ป.2+ )

5.1.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
5.1.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
5.1.3 ความรับผิดต่อความสูญหาย และไฟไหม้ของตัวรถยนต์
5.1.4 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

 

5.2 ประเภท 5 (กรมธรรม์ประกันภัย ประกันรถยนต์ประเภท 3+ หรือ ป.3+)

5.2.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
5.2.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
5.2.3 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก*


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

1. เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครองในการเอาประกันภัย

1.1) กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทรับประกันภัยและให้ความคุ้มครองตั้งแต่ เวลา 00.01 น.
ของวัน ที่เริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย
1.2) กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยในวันเดียวกันกับวันที่เริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย ให้ถือว่า เวลาที่เริ่มมีผลคุ้มครอง
คือเวลาที่บริษัทตอบตกลงรับประกันภัย
1.3) เวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น.ของวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย

2. ความคุ้มครองพื้นฐานตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบาย
รายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

2.1) ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
(Third Party Bodily Injury : TPBI)
หมายถึง ความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก และความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะ
ของ ผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย ทั้งนี้ จํานวนเงินจํากัดความรับผิดนี้ถือเป็นส่วนเกินจากความคุ้มครองคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ *** บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้นนี้ไม่รวมถึง
1. ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ
2. คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ลูกจ้างในทางการที่จ้างของผู้ขับขี่นั้น
2.2) ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (Third Party Property Damage : TPPD)
หมายถึง ความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพยสินของบุคคลภายนอก
*** ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
1. ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ คู่สมรส บิดามารดา บุตร
ของ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง
2. เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าวอันเกิดจาก
การ สั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์
3. สัมภาระหรือทรัพย์สินอื่นใดที่นำติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์
หรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์
4. ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์
2.3) ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ (Own Damage: OD)
หมายถึง ความคุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง
หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถ ยนต์ ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์
** ทั้งนี้ การรับประกันภัยตัวรถยนต์ไม่ควรรับประกันภัยในจํานวนเงินจํากัดความรับผิดต่ำกวา 80%
ของราคารถยนต์ ในวันเริ่มการประกันภัย **
2.4) ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ (Fire and Theft: F&T)
หมายถึง ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยที่ถูกไฟไหม้ และการสูญหาย
รวมถึงความเสียหาย อันเนื่องมาจากการสูญหาย รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับ
ตัวรถยนต์เกิดไฟไหม้หรือสูญหายไป

https://www.insurance365d.com/

 

รับสมัครตัวแทนทำธุรกิจขายประกันรถยนต์ ประกันภัย ทำไม่ยาก ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ไม่จำกัด มีคนต้องการเยอะ

รายได้หลักแสน เริ่มต้นที่ 200 บาท

ซื้อทุกปี จ่ายแพงกว่าทำไม
สมัครวันนี้ จะได้รับ
1. ฟรี รับประกันอุบัติเหตุทุน 100,000 บาท (1  แสนบาท) ทันที
2. .ฟรี เว็บไซต์ มูลค่า 10,000 บาท สำหรับขยายงาน
3. รับส่วนลดค่าคอมตลอดชีพ
4. สร้างรายได้ไม่จำกัด
5. ไม่ต้องเข้าบริษัท
6. อยู่ที่ไหนก็ทำได้
7. ไม่จำกัดความรู้
8. ฟรี อบรมความรู้ประกันภัยทุกขั้นตอน
9. ฟรี เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา
10. ไม่ต้องใช้คนหรือเงินค้ำ
11. อิสระเป็นส่วนตัว ไม่บังคับยอดขาย ไม่บังคับอบรม
12. มีระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง
13. ไม่ต้องสาธิตสินค้า มีแต่คนวิ่งเข้าหา
14. ซื้อประกันรถรับส่วนลดพิเศษเฉพาะสมาชิกทันที
15. รายได้เป็นมรดกส่งต่อให้ทายาทได้
16. เลือกทำได้กว่า36บริษัท เช่น #วิริยะประกันภัย #กรุงเทพประกันภัย #ไทยศรีประกันภัย #เทเวศประกันภัย #ทิพยประกันภัย #สินมั่นคงประกันภัย #อลิอันซ์ ซีพี #นำสินประกันภัย เป็นต้น

 
ติดต่อ

คุณรักษ์รัศมี หรือ คุณธีรศักดิ์ พจนานุภาพ
โทร. 063-942-3665  หรือ  064-789-3563
E-Mail : insurance365d@gmail.com
รหัสสมาชิกธุรกิจ MGM ศรีกรุงโบรคเกอร์ : AM00063244

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้